• kompletní a bezproblémová realizace Vaší zakázky
  • mnohaleté znalosti a zkušenosti v oboru
  • realizaci všech Vašich individuálních přání na vysoké úrovni
  • spokojenost vašich klientů
  • optimální poměr ceny a kvality
  • vyčerpávající informace pro naplánování Vaší zakázky
  • spokojenost Vašich obchodních partnerů a zákazníků
  • zkoušky Ministerstva Vnitra profesní způsobilosti
  • etické kodexy ČKDS a HK ČR

  Garance kvality

Společnost ALI 21, s.r.o. je pojištěná na odpovědnosti za škodu do výše 10.000.000,- Kč u České podnikatelské pojišťovny a.s., číslo smlouvy 0013061445.

Všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci mají  zkoušky odborné způsobilosti v oboru „Pomocný bezpečnostní pracovník (Strážný)“ – kód podle Národního systému kvalifikací 68-008-E nebo příbuzného oboru „Detektiv koncipient – 68-009-M“.

Dle Vyhláška Ministerstva vnitra číslo 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva jsou povinni všichni pracovníci v soukromých bezpečnostních službách složit zkoušky odborné způsobilosti.

Zkoušky odborné způsobilosti jsou prováděny v souladu s dikcí zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a navazující vyhlášky MŠMT č. 208/2007 Sb.

  

ETICKÝ KODEX ČKDS

1. soustavně usilovat o zvyšování uznání – image a respektu své profese i profesního sdružení (živnostenského společenstva HK ČR) ČESKÁ KOMORA DETEKTIVNÍCH SLUŽEB a v souladu s tím jednat ve své profesní činnosti i soukromém životě;

2. soustavně usilovat o vysokou profesionalitu (odbornou způsobilost) a její neustálé zvyšování;

3. vykonávat svoji profesi vždy v souladu s tuzemským i mezinárodním právem, a profesní etikou;

4. před rozhovorem s klientem i vytěžovanými osobami poskytnout pravdivé a relevantní informace o sobě a své firmě;

5. plně respektovat všechny požadavky na profesionalitu detektivní činnosti a na zachování důvěrnosti informací;

6. předcházet situacím, kdy by při plnění úkolů docházelo ke konfliktu zájmů;

7. být seriózní ve své činnosti a poskytovat pouze realistická doporučení a pravdivé závěry;

8. prosazovat tento etický kodex ve své detektivní kanceláři, mezi členy České komory detektivních služeb a mezi všemi, kdo tuto profesi praktikují;

9. být loajální ke své detektivní kanceláři, přesně dodržovat a ctít její politiku, cíle a doporučení, být plně loajální ke klientům pro něž detektivní kancelář poskytuje služby;

10. propagovat profesi soukromý detektiv a profesní sdružení – živnostenské společenstvo HK ČR ČESKÁ KOMORA DETEKTIVNÍCH SLUŽEB.

ETICKÝ KODEX ČLENA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Preambule

Člen Hospodářské komory České republiky je součástí silného podnikatelského seskupení, které společnými silami pracuje na zkvalitnění podmínek pro podnikání. Jako člen této instituce se při své činnosti zasazuje o dodržování právních předpisů České republiky, Zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění (dále jen zákon), platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad.

Článek 1.
Profesionalita

Člen Hospodářské komory České republiky se při své činnosti řídí zásadami dobrých mravů, zejména nepoužívá nekalé praktiky, jako je zavádějící reklama, nelegální získávání informací či jejich zneužití, podplácení, cenové dohody apod., které mohou ohrozit nebo poškodit ostatní subjekty působící na trhu. Obchodním partnerům, spolupracovníkům a klientům poskytuje informace a služby na základě objektivních a faktických poznatků s přihlédnutím k jejich zájmům. Vždy upozorňuje na možná omezení a rizika vyplývající z jeho práce a na fakta, která mohou úspěšné poskytnutí služby ovlivnit, sděluje výši požadované odměny a obsah služeb, které jsou v odměně obsaženy. Předchází sporům, v případě jejich vzniku vždy usiluje o smírnou a efektivní cestu řešení.

Článek 2.
Odpovědnost

Člen Hospodářské komory České republiky se vždy rozhoduje s ohledem na reálnou možnost dostát svému závazku. Přijímá pouze takové zakázky, které je schopen odborně a efektivně splnit sám nebo s odpovídající odbornou asistencí či na základě korektních smluvních vztahů s dalšími dodavateli. Naopak odmítá zakázky, které by byly v rozporu s právním řádem a tímto etickým kodexem.

Článek 3.
Sounáležitost

Člen Hospodářské komory České republiky vždy jedná tak, aby zachoval čest a důstojnost podnikatelského stavu a dobrou pověst svou i Hospodářské komory České republiky. Poskytuje aktivně ostatním členům Hospodářské komory České republiky a svým partnerům informace, které jim umožní získat a udržet vlastní čestné postavení v podnikání. Je si vědom, že dodržování stanovených pravidel a sounáležitost k Hospodářské komoře České republiky jej řadí mezi důvěryhodné subjekty podnikatelského stavu.

Článek 4.
Čestnost

Člen Hospodářské komory České republiky jedná v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se objektivně, čestně a odpovědně vůči životnímu prostředí. Jedná tak, aby se vyhnul střetu zájmů a nezneužil svého postavení k osobnímu prospěchu ani ku prospěchu třetích osob. Tentýž přístup prosazuje u svých zaměstnanců.

Článek 5.
Solidarita

Člen Hospodářské komory České republiky se při své činnosti zasazuje také o dodržování právních předpisů, smluvních závazků a principů podnikatelské etiky ostatními podnikateli a je solidární při společném postupu proti těm, kteří je porušují.

Článek 6.
Právo užívat logo

Hospodářská komora České republiky uděluje členovi Hospodářské komory České republiky, který řádně plní své povinnosti, a který se dobrovolně zavázal podpisem etického kodexu tento kodex dodržovat, právo prezentovat své členství v Hospodářské komoře České republiky užíváním loga člena Hospodářské komory České republiky v souladu s platným grafickým manuálem pro užívání loga člena Hospodářské komory České republiky. Člen Hospodářské komory České republiky souhlasí s tím, že bude zařazen do seznamu firem, které přijaly a dodržují etický kodex člena Hospodářské komory České republiky. Tento seznam je zveřejněn níže.

Člen Hospodářské komory České republiky si je vědom toho, že poruší-li etické zásady uvedené v tomto kodexu, porušuje tak zároveň podmínky umožňující mu užívání loga člena Hospodářské komory České republiky a dává tím podnět k odpovídajícímu postupu v souladu s vnitřními normami Hospodářské komory České republiky ze strany příslušné složky Hospodářské komory České republiky.